Background
Waiting...

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 2002 Vysouvané tunely pod Vltavou na trase metra IV C

Jaderná elektrárna Temelín

Jihočeský kraj – Březí u Týna nad Vltavou 71, Temelín

Jadernou elektrárnu Temelín, jednu ze dvou českých jaderných elektráren, lze považovat za doposud nejrozsáhlejší a technicky nejnáročnější stavbu realizovanou českými firmami. Při výstavbě dvou bloků elektrárny z železobetonových masivních konstrukcí, montáži kontejnmentu a chladicích věží i zakládání stavby musely být aplikovány zcela nové technologie. Od uvedení do provozu v roce 2000 se elektrárna stala s instalovaným elektrickým výkonem 2000 MW největším energetickým zdrojem v České republice.

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) se nachází na ploše 123 ha přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Za dvacet let provozu vyrobila přes 278 miliónů MWh elektřiny, která by stačila celé České republice na skoro pět let a ušetřila přes 200 miliónů tun CO₂.

Záměr vybudovat Jadernou elektrárnu Temelín byl vydán v únoru 1979, v roce 1980 bylo schváleno staveniště pro původně čtyři bloky. V roce 1985 vznikl projekt na reaktorovnu, budovu aktivních a pomocných provozů a budovu dieselgenerátorových stanic.

Vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v únoru 1987. V březnu 1993 Vláda ČR rozhodla o dokončení dvou bloků.

„Stavba elektrárny je jedinečná ze strategického, technického i hospodářského pohledu, navíc je ekologickým přínosem. Díky výstavbě tohoto významného energetického zdroje se podařilo vyřešit nedostatek elektrické energie a odstavit bloky uhelných elektráren v severních Čechách. Zejména železobetonové masivní konstrukce předepnuté na 10 MN, ocelové hermetické vystýlky, unikátní montáže ocelových konstrukcí kontejnmentu o mimořádných hmotnostech či základová rámová konstrukce turbosoustrojí uložená na systému pružinových izolátorů chvění a viskózních tlumičích vyžadovaly zcela nové přístupy v přípravě a realizaci. Pro mnoho firem, které se stavby zúčastnily, to byla jedna z nejvýznamnějších etap jejich novodobé historie.“ prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Dne 21. prosince 2000 byl první blok připojen k přenosové soustavě a vyrobil elektřinu. Druhý blok byl připojen k rozvodné síti o dva roky později. Aktuálně běží příprava stavby dalších dvou bloků a v březnu 2022 ČEZ v areálu elektrárny vyčlenil prostor pro výstavbu prvního malého modulárního reaktoru v Česku.

V kontejnmentu, železobetonové ochranné obálce jaderného reaktoru, jsou umístěny nejdůležitější části jaderné elektrárny. Reaktor, celý primární okruh a další bezpečnostní a pomocná zařízení chrání kontejnment před následky případné havárie či jinými negativními vlivy. Průměr kontejnmentu je 45 m, výška válcové části 38 m a tloušťka stěn z předpjatého betonu 1,2 m. Předepnutí je provedeno pomocí více než stovky ocelových lan. Uvnitř kontejnmentu jsou umístěny také bazény, v nichž se po dobu až deseti let uskladňuje použité jaderné palivo.

Odběr technologické vody pro systém chlazení, jehož součástí jsou rovněž čtyři více než 150 m vysoké chladicí věže, zajišťuje vodní dílo Hněvkovice na Vltavě, které bylo součástí výstavby elektrárny.

Štěpení jádra

V reaktoru jaderné elektrárny se pomocí neutronů štěpí jádra uranu a při tom se uvolňuje energie. Při zásahu jádra uranu 235 neutronem se jádro rozpadne na dvě nebo více částí. Odštěpky se vzájemně odpuzují a vzdalují se velkou rychlostí. Při jejich zabrzdění v prostředí se pohybová energie mění na energii tepelnou. Ke snížení rychlosti se využívá moderátor, jímž je u reaktoru VVER chemicky upravená demineralizovaná voda (chladivo). Při štěpení jader vzniká ionizující záření, které je absorbováno v palivu, v chladivu, v konstrukčních materiálech primárního okruhu a ve stínění.

„Jaderná elektrárna v Temelíně je naprosto bezpečná. Mimo jiné i proto, že bezpečnostní systémy jsou řešeny 3 × 100 % a chladicí vody jsou odebírány z přehrady Hněvkovice, v níž je dostatek vody.“ Ing. Vladimír Pešička

Budova reaktoru

Budova reaktoru ETE o rozměrech 66 × 66 m se skládá z hermetického prostoru tvořeného ochrannou obálkou – kontejnmentem – a vnitřních konstrukcí lokalizace havárie. Kontejnment tvoří válec a kulový vrchlík. Stěny válce jsou silné 1,2 m, konstrukce kopule je pouze o deset centimetrů slabší. Vnitřní průměr kontejnmentu je 45 m, jeho výška činí 38 m. Vnitřní povrch kontejnmentu je pokryt 8 mm silnou vrstvou nerezové oceli, která hermeticky uzavírá vnitřní prostor, a tak brání úniku radionuklidů do okolí. Trvalé udržování podtlaku uvnitř kontejnmentu umožňuje v případě malých úniků radioaktivity její odfiltrování a kontrolované odvedení nízkoaktivního zbytku do ventilačního komína. Kontejnment také zajišťuje ochranu zařízení, která jsou umístěna uvnitř, a to proti vnějším vlivům (pád letadla, tlaková vlna od výbuchu, vliv třetích osob, vichřice, extrémní teploty, extrémní srážky). Bazén použitého paliva je umístěn vedle reaktorové šachty uvnitř kontejnmentu, takže výměna paliva probíhá v uzavřeném prostoru kontejnmentu. Dále se reaktor skládá z nehermetické části složené ze základové části, obestavby a ventilačního komína. Každý ze dvou tepelných reaktorů má tepelný výkon 3120 MW a elektrický výkon připojeného turboalternátoru je 1125 MW. V reaktoru je 92 tun paliva – oxidu uraničitého (UO₂) s průměrně 4,25 % obohaceného uranu 235.

Parogenerátory

K reaktoru jsou připojeny čtyři parogenerátory, každý o výkonu 1470 tun páry za hodinu. Voda přicházející do parogenerátoru má teplotu 320 °C, v parogenerátoru pak předává teplo vodě sekundárního okruhu, ze které vyrábí sytou páru určenou už pro pohon turbíny a s ní spojeného elektrického generátoru. V turbogenerátoru se pak tepelná energie páry převádí na mechanickou energii pohybu turbíny a ta následně na energii elektrickou.

Dieselgenerátory

Pro případ ztráty hlavního i rezervního elektrického napájení vlastní spotřeby elektrárny je elektrárna vybavena nouzovými zdroji elektrické energie. Tyto zdroje jsou schopny elektricky napájet systémy, které jsou důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Každý výrobní blok má proto tři dieselgenerátory, umístěné ve dvou nezávislých stavebních objektech.

Budova aktivních pomocných provozů

Budova je tvořena třemi objekty, které plní společné funkce pro oba výrobní bloky. První objekt je určen ke skladování čerstvého paliva a jsou v něm umístěny i speciální dílny sloužící k opravám technologického zařízení primární části ETE. Ve druhém objektu se nalézají šatny a sprchy pro personál. Jsou v něm také situovány radiochemické laboratoře a dozorna radiační kontroly. Třetí objekt obsahuje technologické systémy na speciální čištění radioaktivních vod, systémy na zpracování a úpravu kapalných a pevných radioaktivních odpadů.

Mezistrojovna a strojovna

Dále v areálu najdeme mezistrojovnu, která pomocí turbonapájecích čerpadel zabezpečuje napájení parogenerátorů vodou, a také strojovnu s turbogenerátorem 1125 MW.

Chladicí věže

Elektrárna má čtyři chladicí věže typu Iterson, jejichž výška je 154,8 m a průměr u paty 130,7 m. Povrch vnější stěny činí 44 000 m², tloušťka pláště tahového komína je 0,9–0,18 m. Voda se přivádí do zásobních vodojemů na elektrárně. Odtud je část vody odváděna do chemické úpravny vody, do demineralizační linky, kde z ní vzniká demivoda, která se používá v primárním a sekundárním okruhu. Druhá část je odváděna do úpravny chladicí vody a potom do chladicích systémů elektrárny. Systém s nucenou cirkulací vody, která je zajišťována pomocí čerpadel (terciální chladicí okruh), funguje mezi kondenzátory a chladicími věžemi. Voda potřebná k chlazení se odebírá z vltavské nádrže Hněvkovice a zpětně se vypouští do Vltavy v prostoru nádrže Kořensko. Soustava těchto dvou vodních děl se budovala současně s elektrárnou. Elektrárna za plného provozu spotřebovává přibližně 2–3 m³/s.

„Elektrárna má čtyři chladicí věže, jejichž výška je 154,8 m. Na chladicích věžích jsme s prof. Ing. Ondřejem Fischerem, DrSc. a Ing. Jiřím Náprstkem, CSc. pracovali od 70. let. Naše snažení směrovalo vedle teoretických výpočtů k přesnějšímu vyjádření zatížení fluktuační složkou větru. K tomu nám zpočátku sloužily deskové snímače, nainstalované například na chladicí věži v Počáplech. Asi v roce 1985 inicioval Ing. Milan David, CSc. rozsáhlý experiment na chladicí věži Temelín. O ní bylo známo, že má počáteční tvarové imperfekce. My jsme se snažili stanovit její citlivost na otřesy a provést modální analýzu. Po návratu do ÚTAM v roce 1990 jsem pokračoval v modální analýze na modelu temelínské věže i se zjištěnými nepřesnostmi na skutečné věži. Cílem bylo srovnání chování modelu a skutečné konstrukce.“ prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c.

Zdroj: ČEZ

Výkon JE Temelín

 • Typ reaktoru: heterogenní, tlakovodní energetický reaktor VVER 1000 – typ V 320
 • Nominální tepelný výkon reaktoru: 3120 MWt
 • Aktuální výkon: 2 × 1086 MWe
 • Instalovaný výkon obou turbogenerátorů: 1125 MWe
 • Produkce elektřiny v roce 2021: 15,86 mil. MWh
 • Produkce elektřiny 2002–2021: 254 mil. MWh
 • Klíčové objekty ETE jsou seizmicky zodolněny na zemětřesení 5,5 Richterovy škály.

Realizace

Generální projektant
Energoprojekt Praha, a. s., později Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., divize Energoprojekt Praha; Ing. Miloš Josefovič; Ing. Karel Bíža; Ing. Jiří Jelen, hlavní inženýři projektu; další významní projektanti: Ing. Vladimír Pešička (0000852, IT00), projekty jaderné části, později vedoucí projektu; Ing. Zdeněk Vlček (0001616, IT00), vedoucí strojního projektu; Ing. Jiří Šťastný, vedoucí projektu elektro; Ing. Ivan Holub (0000540, IP00), architektonické a stavební řešení; Ing. Vilém Bauer (0000547, IV00), vodohospodářské stavby; Ing. Milan David, betonové konstrukce; Ing. Dušan Krejčí (0000542, IT00), vedoucí projektu měření a regulace; Ing. Karel Hořovský (0000218, IH00, IP00), požární ochrana; spolupráce: Ing. Jaroslav Suchopár (0000373, IP00); Ing. Alois Linder; Ing. Jaroslav Jarolímek; Ing. Jaroslav Štolba; RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. (0001870, IG00); Ing. Jiří Klimeš; prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. (0007863, IS00, SM00); prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. (0000084, IS00); prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c. (0007227, IS00)
Generální dodavatel technologické části
ŠKODA PRAHA a.s.
Generální dodavatel stavební části
VSB, a. s. (Vodní stavby Bohemia), dnes HOCHTIEF CZ a. s.
Dodavatel technického projektu
Atomenergoprojekt
Dodavatelé
Vodní stavby Praha, o. p.; Výstavba Jaderné elektrárny Temelín, n.p. (VJET); Westinghouse Electric Corporation; ŠKODA PRAHA a.s.; ŠKODA Jaderné strojírenství Plzeň; VÍTKOVICE, a.s., Ostrava; Sigma Lutín; Elektromontážní závody Praha a. s.
Speciální zakládání
Zakládání staveb, a. s. (předepnutí kabelů na obálkách reaktorů)
Stavbyvedoucí
České energetické závody, a. s.
Investor
ČEZ, a. s.
Realizace
1987–2002
Náklady
98 mld. Kč

Vybrané milníky z historie Jaderné elektrárny Temelín:

 • Únor 1979 – Vydán investiční záměr na výstavbu jaderného zdroje, který počítal se stavbou čtyř bloků.
 • Únor 1987 – Začala výstavba provozních objektů.
 • Březen 1990 – Rozhodnutím vlády byly pozastaveny práce na plánovaném třetím a čtvrtém bloku.
 • 10. března 1993 – Vláda premiéra Václava Klause schválila dostavbu JE Temelín.
 • Únor 1995 – Byly dokončeny hrubé stavební práce na prvním bloku.
 • 21. května 1997 – Do JE Temelín byla dopravena první zásilka jaderného paliva.
 • Únor 1998 – Byly dokončeny hrubé stavební práce na druhém bloku.
 • 12. května 1999 – Vláda potvrdila dokončení a spuštění dvou bloků.
 • 11. října 2000 – Na prvním bloku byla spuštěna štěpná reakce.
 • 21. prosince 2000 – První blok byl připojen k síti.
 • 31. května 2002 – Na druhém bloku byla spuštěna štěpná reakce.
 • 10. června 2002 – Zahájen zkušební provoz prvního bloku.
 • 29. prosince 2002 – Druhý blok byl připojen k síti.
 • 18. dubna 2003 – Zahájen zkušební provoz druhého bloku.
 • 3. května 2003 – Oba bloky JE Temelín poprvé dosáhly výkonu 100 procent.
 • 11. října 2004 – JE Temelín přešla ze zkušebního provozu na plný režim.
 • 17. října 2005 – Začalo jednání o kolaudaci prvního bloku.
 • 3. listopadu 2006 – JE Temelín byla Krajským úřadem Jihočeského kraje zkolaudována. Rozhodnutí nabylo právní moci 6 listopadu 2006.
 • 11. července 2008 – Společnost ČEZ požádala Ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu případné dostavby Temelína na životní prostředí.
 • 3. srpna 2009 – ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dostavbu JE Temelín.
 • Srpen 2010 – Do reaktoru prvního bloku bylo poprvé zavezeno palivo TVEL.
 • 8. září 2010 – Zahájen zkušební provoz Skladu použitého paliva.
 • 18. ledna 2013 – MŽP vydalo kladné stanovisko EIA k posouzení vlivů dostavby Temelína na životní prostředí.
 • 18. srpna 2013 – Druhý blok dosáhl výkonu 1056 MWe. Využitím projektových rezerv byl dosavadní výkon zvýšen o 4 procenta.
 • 21. září 2013 – První blok dosáhl díky využití projektových rezerv výkonu 1056 MWe.
 • 10. dubna 2014 – ČEZ zrušil zadávací řízení na dostavbu JE Temelín.
 • 4. září 2014 – Výkon prvního bloku byl díky modernizaci turbíny zvýšen o 2 % na 1078 MWe.
 • 2. září 2015 – Dvouprocentní navýšení výkonu přinesla modernizace turbíny druhého bloku. Blok nově pracuje na výkonu 1078 MWe. Původní projektový výkon elektrárna navýšila o 10 %.
 • Březen 2018 – Navýšení výkonu prvního bloku na 1082 MWe.
 • Září 2018 – Také druhý blok zvyšuje výkon na 1082 MWe.
 • Září 2020 – SÚJB vydává povolení k dalšímu provozu prvního bloku.
 • Listopad 2020 – Nové separátory přinesly navýšení výkonu druhého bloku na 1086 MWe.
 • Srpen 2021 – Zvýšení výkonu prvního bloku díky novým separátorům na 1086 MWe.
 • Květen 2022 – SÚJB vydává povolení k dalšímu provozu druhého bloku.

Foto: ČEZ, a. s.