Background
Waiting...

Konverze brownfieldu Dolní Vítkovice 2014 Rozšíření Technické univerzity v Liberci

Nová lanová dráha na Sněžku

Královéhradecký kraj – Pec pod Sněžkou, Růžová hora, Sněžka

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku je unikátním projektem celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku. Výstavba lanové dráhy spočívala zejména ve výměně technologie lanovky včetně rekonstrukce a dostavby budov jednotlivých stanic. Pohodlné „gondoly“, jak jsou čtyřmístné uzavřené kabinky nazývány, přepraví 250 lidí za hodinu. Kabinky lépe odolají větru a jsou komfortnější. Zcela nová je stanice v Peci pod Sněžkou, stanice na Růžové hoře i na vrcholu Sněžky prošly rekonstrukcí.

Nová lanová dráha na Sněžku je liniová stavba se dvěma úseky doplněnými několika obslužnými objekty. Staveniště vlastní lanové dráhy bylo umístěno v těžko přístupném terénu v CHKÚ KRNAP ve 3. a 1. zóně ochrany. Trasa překonává řeku Úpu, Růžový potok, v horním úseku Růžovohorské sedlo a v závěru vede po hraně Obřího dolu na vrchol nejvyšší hory ČR. Zadavatel požadoval, aby se minimalizovaly případné zásahy do podloží pod budovami, aby se zachovaly stávající hmoty staveb a rozsah poskytovaných služeb se nenavyšoval.

V roce 2007 byla schválena studie a generálním projektantem se stala projektová kancelář TRENTO s.r.o. Výstavbu lanové dráhy na Sněžku realizovalo v letech 2011 až 2014 Sdružení Lanovka Sněžka společností BAK stavební společnost, a. s., a italský odborník na lanovkářskou technologii společnost Leitner AG.

Došlo k výměně technologie lanové dráhy. Otevřená dvoumístná sedačka byla nahrazena čtyřmístnými kabinkami, dolní úsek lanovky byl prodloužen přes řeku Úpu až na její pravý břeh, kde byla vystavěna zcela nová budova dolní stanice.

Mezistanice byla kompletně zbourána a na částečně stávajících základech postavena nová budova, velikostně stejná jako původní stavba, ale hmotově upravená podle současné moderní technologie.

Horní stanice byla z větší části zbourána a dostavěna. Součástí díla byly též inženýrské sítě a technická infrastruktura. V náročných podmínkách byla vybudována kanalizační a vodovodní přípojka, napojená na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Pec pod Sněžkou.

Horní stanice nemá vlastní zdroj vody, zásobování zajišťují speciální vozy lanové dráhy. Jiné speciální vozy pak odvážejí splaškové vody lanovou dráhou k mezistanici, kde se vypouštějí do kanalizace. Jedná se o unikátní technické řešení dodavatele technologie lanové dráhy, které do té doby nebylo nikde v zahraničí realizováno. Voda pro mezistanici a zásobování horní stanice se čerpá z obnoveného zemního vrtu.

Horní stanice Sněžka

Požadavky správy KRNAP významně omezily architektonický výraz i konstrukční řešení. Limitním požadavkem se stalo zachování zastavěné plochy i obestavěného objemu budovy. V budově horní stanice však bylo nutné umístit nové, větší technologické zařízení. Původní rozteč lan byla 3 m a nová kabinová lanovka vyžadovala rozteč lan 4,4 m. Proto bylo nutné odbavovací haly v místě výstupu a nástupu vykonzolovat přes obrys budovy a budova je v této části mírně rozšířena.

Ocelová konstrukce je opláštěna hliníkovými stěnami s jednoduchým prosklením u nevytápěných prostor a izolačním dvojsklem u vytápěného prostoru velínu a odbavovací haly. Ochranu před bleskem zajišťuje mřížová soustava. Zadní část byla zachována a opravena. Při větrání se využívá rekuperace tepla.

„Přední část Horní stanice Sněžka byla rozebrána a nahrazena novou ocelovou konstrukcí, která vytváří prostorově tuhý celek schopný odolat extrémním povětrnostním podmínkám. Musí odolat větru až do rychlosti 215 km/h a zatížení sněhem až 8,82 kN/m². Stavba je navíc umístěna na hraně sousedící s Obřím dolem a dochází zde kvůli vzestupnému proudění vzduchu k silným námrazám.“ Ing. Miloš Pařízek, který osobně autorizoval všechny stupně projektové dokumentace, byl hlavním inženýrem i koordinátorem projektu a zajišťoval autorský dozor generálního projektanta TRENTO s.r.o.

Mezistanice Růžová hora

Také návrh této budovy významně ovlivnily požadavky KRNAPu. Nová stavba je obdobou původní zcela odstraněné budovy s vloženým ocelovým tubusem pro zakrytí nové technologie lanové dráhy. Pohony pro oba úseky se nacházejí pod nástupištěm v přízemí, které se muselo rozšířit a zahloubit do stávajícího terénu. Kabinky proto vjíždějí rovnou do 2 nadzemního podlaží. Mezistanice je navržena konstrukčně a materiálově obdobně jako horní stanice.

Dolní stanice

Pro návrh dolní stanice KRNAP nestanovil žádné omezující podmínky. Limity byly dány pouze zachováním stávající linie lanové dráhy a prostorovými možnostmi lokality Lesovny. Z důvodů hledání úspor byl původní návrh ateliéru K2-architekti nahrazen tradičnějším řešením navrženým generálním projektantem Trento, s. r. o. Příjezd pro imobilní návštěvníky a zásobování je možný i v zimních měsících.

„Po dohodě mezi dodavatelem, investorem a projektantem bylo oproti původnímu návrhu zvoleno plné bezbariérové řešení nástupu do kabin, tzv. Level Walk, kdy úroveň podlahy kabiny a nástupiště je ve stejné výšce. Všechny použité kabiny proto umožňují přepravu osob na invalidních vozících nebo i kočárků. Tato změna si vyžádala dodatečnou úpravu projektové dokumentace jednotlivých stanic.“ Ing. Miloš Pařízek.

Nová lanová dráha

Stávající kapacita a trasy lanové dráhy byly zachovány. Nova trasa byla umístěna do osy dosavadní trasy. Jen spodní úsek byl protažen dále do údolí řeky Úpy. Výchozí stanice nové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou u chaty Lesovna je v nadmořské výšce 828,95 metrů, stanice Růžová hora se nachází ve výšce 1339,05 metru a konečná zastávka pod vrcholem Sněžky je 1588,32 m n. m. Nová lanovka má čtyřmístné kabiny namísto otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkracuje z 25 na zhruba 15 minut. Za hodinu lanovka přepraví stejně jako u starého zařízení maximálně 250 lidí, což byla podmínka ochránců přírody. Stará lanovka přitom fungovala 63 let od roku 1949 do roku 2012. Od uvedení nové lanové dráhy do provozu v roce 2014 se s dodavatelem technologie řešila otázka technické změny. V roce 2019 výrobce souhlasil s provedením změn, které se však kvůli pandemii realizovaly až v listopadu 2021. Došlo k úpravě podélného profilu horního úseku lanovky v blízkosti stanice na Sněžce. Původní nosná podpěra č. 17 byla zrušena a původní nosná podpěra č. 18 (nově č. 17) byla zvýšena o 2,7 m. Cílem bylo dosáhnout většího přítlaku. V této části dráhy je totiž lano vystaveno působení vlivu nárazového větru a tvoření námrazy, což zapříčiňovalo jeho nepřesný chod v kladkách a jeho poškozování.

Realizace

Generální projektant
TRENTO s.r.o., Ing. Miloš Pařízek (0600802, IP00), hlavní projektant, autorizoval všechny stupně projektové dokumentace, vedoucí koordinátor akce, autorský dozor generálního projektanta; Ing. Zdeněk Mikulecký (0601628, IP00)
Statik
ATLANT, s. r. o., Ing. František Futera (0600582, IS00)
Architektonické řešení – studie
ateliér k2-architekti, Ing. arch. David Kratochvíl, Ing. arch. Stanislava Kratochvílová
Investor
Město Pec pod Sněžkou
Technický dozor stavebníka
Ingeniring Krkonoše, a. s., Ing. Václav Jiránek (0600796, IP00)
Hlavní dodavatel
Sdružení firem BAK stavební společnost, a. s. a LEITNER AG
Stavbyvedoucí
Ing. Daniel Slovák (0601695, IP00)
Realizace
1949, po rekonstrukci 2014
Náklady
311 mil. Kč bez DPH

Ocenění

  • Stavba roku 2014
  • Cena Inženýrské komory 2015

Foto: TRENTO s.r.o.; Tomáš Malý