Background
Waiting...

Kolektor Hlávkův most 2018 Ejpovický tunel, modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze

Hlavní město Praha – Praha 6 – Císařský ostrov

Stavba Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (NVL ÚČOV) je bezesporu jednou z nejvýznamnějších vodohospodářských staveb posledních dekád v ČR. Hlavním podnětem pro její realizaci byla potřeba snížit množství dusíku a fosforu z odpadních vod, splnit tím podmínky legislativy EU a zároveň zvýšit kapacitu pražské čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Na stavbě byla aplikována řada výjimečných technologických řešení.

Kapacitu Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově dokládá fakt, že je do ní přivedeno téměř 96 % odpadních vod, které vzniknou na území hlavního města Prahy. Zbytek produkce odpadních vod se čistí v celkem 28 lokálních čistírnách odpadní vody v okrajových částech města Prahy. ÚČOV bude schopná zvládnout nárůst obyvatel Prahy až na 1,6 milionu a tomu odpovídající rozšíření kanalizační sítě města Prahy, která má nyní délku zhruba 3 700 km.

Nová vodní linka (NVL) je první ze tří základních etap modernizace Ústřední čistírny odpadních vod pro hlavní město Praha (ÚČOV). Samotná realizace stavby se musela vypořádat s řadou specifik, včetně délky přípravy, omezeného prostoru pro realizaci, za plného provozu stávající Ústřední čistírny odpadních vod, a s dalšími riziky, například s možnými povodněmi. Vzniklo dílo moderní, funkční a v mnoha ohledech referenční pro zbytek republiky i Evropu nejen po technologické a technické stránce, ale i s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie a citlivý architektonický a krajinářský přístup. Vzhledem k tomu, že se investorovi, tedy hlavnímu městu Praha, nepodařilo získat na realizaci NVL dotaci z Evropské unie, byla celá náročná investice financována pouze z vlastních zdrojů investora. Na realizaci náročného celku NVL, jehož příprava včetně realizace trvala téměř patnáct let, navážou rozsáhlé úpravy stávající vodní linky (již v přípravě od roku 2019 – DUR) a následně i kalového hospodářství. Výčet dokládá časovou, projektovou, technologickou, koordinační i realizační náročnost spojenou s tímto typem vodohospodářské stavby.

Technologie Nové vodní linky byla založena na procesu nízko zatěžované kaskádové aktivace s odstraňováním nutrientů, s regeneračními nádržemi vratného kalu, doplněného o terciární stupeň čištění včetně srážení fosforu a o dávkování externího substrátu. Hlavním cílem projektu bylo dosáhnout u nejméně 50 % odpadních vod přiváděných do ÚČOV z území hlavního města Prahy požadované hodnoty celkového dusíku na odtoku z NVL nejvýše 10 mg/l (v ročním průměru).

Biologická část vodní linky byla navržena tak, aby byla schopna na tuto hodnotu vyčistit odpadní vody až do nátoku 4,1 m³/s, přičemž se využívá originální technologie „bioaugmentace nitrifikace in situ“. Hydraulicky je možné provést biologickou částí a třetím stupněm čištění až 6 m³/s. To by nastalo v případě, že by se během připravované modernizace stávající vodní linky v Nové vodní lince čistily veškeré odpadní vody.

Na mechanické části tzv. hrubého předčištění při dešťových událostech je možné mechanicky čistit odpadní vody do nátoku až 7,1 m³/s, přičemž odpadní vody v objemu až 3 m³/s jsou po snížení znečištění vypouštěny samostatně do vodního toku. Biologicky vyčištěné odpadní vody procházejí ještě třetím stupněm čištění s cílem snížit odtokové koncentrace fosforu a nerozpuštěných látek. Než odpadní vody opustí NVL, probíhá v odtokovém žlabu, ve kterém jsou osazeny trubice s UV zářením, hygienizace odtoku.

Návrh NVL skýtá významný inovační potenciál a v takovém rozsahu je, spolu s řadou dalších inovací (lamelové sedimentační nádrže, řešení biologické linky), v České republice použit poprvé.

Zajímavosti

 • Nová vodní linka aktuálně zpracovává zhruba 50 % množství odpadních vod přivedených do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze; druhou polovinu zpracovává stávající vodní linka.
 • Z hlediska investičního objemu bylo cca 60 % rozpočtu alokováno na stavební část a cca 40 % na technologická řešení.
 • Objekty NVL jsou zapuštěny pod terénem a na takto vzniklé střeše je provedena parková úprava.
 • Stavba NVL byla navržena a realizována v aktivní zóně záplavového území. Pro zajištění protipovodňové ochrany bylo použito ojedinělé řešení pomocí kontejnmentu (část stavby je vodotěsně oddělená od okolního prostoru), který chrání vlastní celou NVL.
 • Celá NVL dle zadání investora odolá povodni do úrovně roku 2002 (až 500leté vodě), přičemž může být v provozu při povodni do Q₂₀ (povodeň s periodicitou 20 let).
 • Podmínkou pojištění stavby po dobu realizace bylo ochránit staveniště před povodní do Q₂₀. Bylo zvoleno řešení vodotěsné pažení hlavní stavební jámy s horní úrovní právě Q₂₀, které bylo poté součástí ochranné hráze, v jejíž koruně byla provedena obslužná staveništní komunikace.
 • Hlavní pažená stavební jáma byla v délce cca 560 m a šířce cca 125 m. V období výstavby byla tato jáma plošně největším paženým výkopem v České republice.
 • V rámci zemních prací bylo vytěženo a z prostoru staveniště odvezeno cca 382 000 m³ hornin.
 • V zadání investora byl požadavek přemístit vytěžený výkopek lodní dopravou, proto bylo na úrovni NVL vybudováno překladiště a většina vytěžené zeminy přes něj byla dopravena na 35 kilometrů vzdálenou trvalou skládku do prostoru Mělníka.
 • Podstatnou část stavebních prací představovaly železobetonové konstrukce, do nich se uložilo přes 190 000 m³ betonu a 18 000 tun ocelové výztuže.
 • Výšky železobetonových stěn nádrží dosahovaly od 5 do 11 m s extrémem až 14 m, jejich tloušťky se pohybovaly až do 700 mm.
 • Celkem bylo využito 19 stacionárních věžových jeřábů a dále byl instalován i jeden jeřáb kolejový. Většina jeřábů měla výložník s dosahem 50 metrů.
 • Pro montáž prefabrikátů na zastřešení objektu hrubého přečištění musel být použit vůbec největší mobilní jeřáb v ČR o nosnosti 750 tun.
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahovala téměř 11 000 příloh.
 • Na NVL byly prováděny individuální a komplexní zkoušky, kterých bylo celkem 18 500 v systému individuálního vyzkoušení a celkem 73 v systému komplexního vyzkoušení.
 • Stavba byla realizována ve smluvním režimu The Yellow Book FIDIC – Design, Build and Operate – „Navrhni, postav a provozuj“.

Jak probíhá samotné čištění odpadních vod v NVL

Odpadní vody jsou na NVL čerpány z Hlavní čerpací stanice potrubím do budovy hrubého předčištění, kde procházejí strojně stíranými česlemi pro odstranění hrubých mechanických nečistot.

Primární sedimentaci v rámci hrubého předčištění zajišťuje šest lamelových nádrží s předsazenou částí pro usazování písku a srážení tuků. Mají maximální kapacitu 7,1 m³/s při dešťových událostech a účinnost 60 % v hodnotách chemické spotřeby kyslíku a nerozpuštěných látek. Objekt hrubého předčištění obsahuje také zahušťovače pro primární kal, homogenizační nádrže, turbozahušťovač přebytečného kalu a další technologie a provozy. Objekt chemické dezodorizace zajišťuje čištění vzduchu z budovy hrubého předčištění pomocí chemických látek – výkon je 71 tisíc m³ za hodinu.

Biologický stupeň čištění zahrnuje čtyři linky aktivačních nádrží o objemu celkem 143 tisíc kubických metrů, v nichž je osazeno 72 pomaloběžných míchadel, 24 rychloběžných míchadel a 16 dmychadel na magnetických ložiscích s celkovým maximálním výkonem 73 tisíc m³/h.

V každé aktivační nádrži je instalováno 3934 aeračních elementů. Stanice vzduchotechnických jednotek čistí vzduch z aktivačního procesu prostřednictvím tzv. kůrových filtrů.

Další částí biologického stupně čištění jsou protiproudé pravoúhlé dosazovací nádrže o rozměru 54 × 6 m – NVL jich obsahuje celkem 40.

Ve třetím stupni čištění se v biologicky vyčištěných odpadních vodách snižuje odtoková koncentrace fosforu a nerozpuštěných látek. Biologická část vodní linky dokáže vyčistit odpadní vody až do objemu 4,1 m³/s.

Než odpadní vody opustí NVL do Vltavy, probíhá v odtokovém žlabu, ve kterém jsou osazeny trubice s UV zářením, hygienizace odtoku vyčištěné odpadní vody.

NVL nemá vlastní kalové hospodářství. Primární a přebytečný kal se po úpravě čerpá na kalové hospodářství ÚČOV.

Zkušebním provozem NVL se prokázalo plnění všech parametrů vyčištěné odpadní vody na odtoku, které byly investorem zadány.

Historie Ústřední čistírny odpadních vod

Základy moderního kanalizačního systému města Prahy byly položeny již před koncem 19 století za pomoci progresivních návrhů britského inženýra Williama Heerleina Lindleye.

V letech 1897–1914 byly vybudovány hlavní stoky a v roce 1906 byla uvedena do provozu podzemní mechanická čisticí stanice v Praze-Bubenči. Po vydání vodoprávního rozhodnutí v roce 1901 její příprava a stavba trvala 5 let. Krásná secesní stavba patřila k nejmodernějším čistírnám odpadních vod v Evropě, kalojemy měla na Císařském ostrově.

Mechanická čisticí stanice v Praze-Bubenči byla v provozu až do 60 let 20 století. V letech 1927–1930 proběhla její úprava pro zvětšení hydraulické kapacity. Dnes je technickou památkou, dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství.

Současná Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) byla postavena na Císařském ostrově v blízkosti původní bubenečské mechanické čisticí stanice. Vznikla v průběhu 60 let 20 století (byla uvedena do provozu v roce 1967) jako klasická mechanicko-biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem, s kapacitou mechanického stupně 5 m³/s a biologického stupně 2,5 m³/s a s vlastním kalovým hospodářstvím.

Kapacita ÚČOV byla poměrně rychle vyčerpána, proto bylo v letech 1973–1974 posuzováno osm nových lokalit pro přemístění pražské čistírny mimo Prahu severním směrem. Výhledově byla vybrána lokalita Hostín (jihovýchodně od Mělníka).

Nezávisle na tom se v letech 1974–1985 uskutečnily postupně dvě intenzifikace provozu ÚČOV, a to přístavbou dalších čistírenských jednotek a objektů kalového hospodářství, které postupně zajistily zvýšení kapacity biologického stupně z původní hydraulické kapacity 2,5 m³/s na 4,6 m³/s a mechanického stupně z 5 m³/s na 8,7 m³/s.

Pro vybranou lokalitu Hostín byl v průběhu 80 let připraven projekt nové čistírny odpadních vod se zdvojeným tunelovým přivaděčem dlouhým cca 22 km. První stavba přivaděče – shybka u Císařského ostrova pod ramenem Vltavy do oblasti zoologické zahrady Praha – byla dokončena již v roce 1990.

Po společenských změnách v roce 1989 převzalo zodpovědnost za přípravu celého projektu hlavní město Praha. Bylo rozhodnuto, že lokalita Hostín již nesplňuje svůj hlavní účel jako centrální regionální čistírna, neboť do roku 1990 v mnoha blízkých obcích se zamýšleným připojením na přivaděč do Hostína byly postaveny samostatné čistírny odpadních vod. Proto byla hledána nová lokalita blíže k Praze. Formou studií byly posouzeny dvě nové podzemní varianty, a to v místě lomu Klecany a v lokalitě Holosmetky ve Zdibech-Brnkách.

Přemístění ÚČOV mimo Prahu se ale postupně z mnoha důvodů stávalo obtížně projednatelné, proto se muselo přikročit k další intenzifikaci existující čistírenské linky. Koncepce intenzifikace ÚČOV zahrnovala již požadavky na vyšší odstranění dusíku a řešení kalové koncovky. Intenzifikace byla uskutečněna v letech 1994–1997, ale z původního projekčního návrhu byla provedena pouze část. Bylo sice dosaženo hlavního cíle – biologického čištění všech přitékajících odpadních vod v tehdy předpokládaném množství 7 m³/s – na biologickém stupni ale nebylo zajištěno plnění znovu zpřísněných legislativních požadavků – především odstraňování dusíku. A také nebyla intenzifikována kalová koncovka.

V letech 1999–2002 byla předložena řada projekčních variant s různým řešením intenzifikace ÚČOV v areálu stávající čistírny, ze kterých bylo v roce 2002 vybráno pět k podrobnějšímu rozpracování. Nicméně ještě v roce 2003 vznikl poslední pokus o přemístění ÚČOV z Císařského ostrova – návrh podzemní čistírny v lokalitě Čimice. I tento záměr se ukázal jako neprojednatelný kvůli územním problémům.

Proto bylo v roce 2004 rozhodnuto s definitivní platností o umístění nové ÚČOV na území města Prahy. Paradoxně ke konečnému rozhodnutí napomohla katastrofická povodeň v roce 2002, která způsobila totální poničení části Císařského ostrova východně od stávající ÚČOV.

Tím byla otevřena cesta pro realizaci NVL, která byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2018 a do trvalého provozu v roce 2021.

V současné době je systém odvádění odpadních vod tvořen gravitační, hloubkově uloženou a převážně jednotnou kanalizační soustavou v centru města, ve většině nových částí města je však již vybudována oddílná stoková soustava (na předměstích a v okrajových částech města). Pražská kanalizační síť sestává z cca 3 700 kilometrů stokové sítě, 68 800 přípojek, 74 čerpacích stanic a 143 dešťových oddělovačů. Veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizace jsou čištěny.

Základní údaje

Užitná plocha stavby
8,3 ha
Obestavěný prostor
520 t m³
Celkový tepelný příkon
2,6 MW
Celková délka instalovaného potrubí
45,2 km
Počet instalovaných strojů a zařízení
5 330 ks
Délka položených kabelů
757 km

Realizace

Zadavatel a investor
Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru investičního (dříve Odbor městského investora, později Odbor strategických investic), po dobu realizace stavby ředitel odboru Ing. Karel Prajer
Správce stavby
Pražská vodohospodářská společnost, a. s., vedoucí týmu Správce stavby NVL a ředitel Divize strategických investic Ing. Jiří Rosický (0000088, IV00)
Zhotovitel
Sdružení UČOV Praha ve složení: vedoucí účastník Sdružení SMP CZ, a.s., a členové Sdružení HOCHTIEF CZ a. s., SUEZ International SA (dříve Degremont), WTE Wassertechnik, GmbH, DWP Praha, v. o. s.; zástupci zhotovitele, vedoucího účastníka Sdružení SMP CZ: generální ředitel Ing. Martin Doksanský (0400537, IV00); ředitel divize Ing. Jiří Bažata (0003844, II00) a projektový manažer stavby NVL Ing. Jiří Šmejkal (0001354, IV00)
Projektant zhotovitele
Sweco Hydroprojekt a.s., hlavní inženýr projektu Ing. Petr Kuba, Ph.D. (0009820, IV00, II00); Ing. Helena Divecká; Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Subdodavatel zhotovitele pro speciální zakládání
Zakládání staveb, a. s. (pažení stavebních jam), Ing. Miroslav Dušek (0004154, IG00), projektant založení stavební jámy; Ing. Radek Novák (0013704, IG00), projektant založení stavební jámy; Ing. Václav Žák (0013799, IG00), stavbyvedoucí

Provozovatelé stavby:

 • Zhotovitel – Sdružení ÚČOV Praha – od 9/2018 do 12/2019
 • Pražská vodohospodářská společnost, a. s. – od 12/2019 do 12/2021
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – od 1/2022
Smlouva o dílo
podle pravidel žluté knihy FIDIC, tedy systém Design, Build and Operate – „Navrhni, postav a provozuj“
Náklady
6,566 mld. Kč bez DPH

Průběh přípravy a realizace:

 • 2011 – veřejná soutěž a podpis smlouvy o dílo
 • 2013 – pokyn k zahájení stavby
 • 2014 – projekt pro stavební povolení
 • 2015 – stavební povolení
 • 2015–2018 – realizace stavby
 • 2018–2019 – zkušební provoz realizovaný zhotovitelem
 • 2019–2021 – zkušební provoz realizovaný provozovatelem
 • 12/2021 – kolaudace stavby a zahájení trvalého provozu

Ocenění

 • Stavba roku 2019 (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství)
 • Český energetický a ekologický projekt roku 2018 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Vodohospodářská stavba roku 2021 (Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK)

„Stavba NVL je příkladem toho, jak je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz ke splnění společného cíle. Byl tady skvělý kolektiv. Ano, stálo za to být u tak výjimečné a neopakovatelné stavby.“ Ing. Jiří Šmejkal, projektový manažer stavby NVL

„Výstavba nové vodní linky patří k obdobím života, která sice skončí, ale my jimi zůstáváme poznamenáni po celý zbytek života...Mám ho spojené s lidmi, s nimiž jsme dokázali vytvořit partnerství založené na vzájemném porozumění a respektu. Díky společnému zájmu a úsilí jsme dokázali vytvořit novou a trvalou hodnotu, mimořádnou stavbu, ke kterým NVL beze sporu právem patří.“ Ing. Martin Doksanský, generální ředitel vedoucího účastníka Sdružení ÚČOV Praha

„Je úžasné být u realizace tak velkého a významného projektu, jako byl projekt NVL ÚČOV. Jsem rád, že jsem s takovým týmem, týmem skvělých lidí, mohl na tomto díle spolupracovat. Byl to krásný kus mého profesního života.“ Ing. Jiří Bažata, ředitel divize vedoucího účastníka Sdružení ÚČOV Praha realizující stavbu NVL

„Nová vodní linka ÚČOV byla největší zdravotně-vodohospodářskou stavbou za posledních 50 let. Cesta k ní byla dlouhá už ve fázi koncepční a investorské přípravy. A ve své konečné podobě byla a stále je z řady pohledů jedinečná. Ať už jde o aplikovanou technologii čištění odpadních vod, stavebně-technické řešení v relativně omezeném prostoru, její úplné zakrytí a začlenění do citlivého prostoru Trojské kotliny. S hledáním řešení modernizace Ústřední čistírny odpadních vod pro hlavní město Prahu jsem se potkával od konce osmdesátých let minulého století. A nakonec jsem měl to štěstí, že jsem se mohl s partou vynikajících lidí podílet na stavbě, uvedení do provozu a zkušebním provozu. Co víc si člověk může jako vyvrcholení profesního života přát?“ Ing. Jiří Rosický, vedoucí týmu Správce stavby NVL z Pražské vodohospodářské společnosti

„Přípravou, projednáváním i realizací projektu čištění odpadních vod pro Prahu jsem strávil celý svůj profesní život. Od roku 1981 jsem se podílel na přípravě projektových podkladů, modelovém ověření technologie, vypracování technologických výpočtů a stanovení koncepce, zajištění projektové přípravy, na bezpočtu projednávání, poté jako zástupce Sdružení ÚČOV Praha také na jejich realizaci a ověření. Mnohokrát se projekt ocitl v krizovém stavu, ale díky nesmírnému úsilí celé řady osob se myšlenku podařilo zrealizovat tak, že má moderní technologii a ojedinělé stavební řešení, je to počin plně navazující na neotřelé myšlenky uplatněné Ing. Lindleyem na první čistírně odpadních vod v Praze.“ Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, emeritní generální ředitel Sweco Hydroprojekt a.s. a poté procesní technologický specialista vedoucího účastníka Sdružení ÚČOV Praha

„Na projektu stavby č. 6963 rekonstrukce ÚČOV jsem pracoval po boku kolegyně Ing. Divecké již od roku 2000, od roku 2013 pak v pozici hlavního inženýra projektu. Pro mne byla stavba NVL (etapa 0001) životní zkušenost a rovněž profesní výzva. Pro moji rodinu to bylo velmi náročné období, které jsme ale společně překonali. Jsem hrdý na celý náš kolektiv Sweco a partnerů, čítající až 135 projektantů, že tento projekt a stavbu zvládl. Vše se zdařilo díky kolektivní spolupráci všech účastníků výstavby – od zástupců úřadů, Povodí Vltavy, investora, správce stavby, zhotovitele a i nás – projektantů. Můžu se zadostiučiním prohlásit, že bych se obdobné stavby rád opět zúčastnil a aplikoval nabyté znalosti.“ Ing. Petr Kuba, Ph.D., hlavní inženýr projektu NVL ze společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., subdodavatele Sdružení ÚČOV Praha pro projektovou a inženýrskou činnost

Foto: Pražská vodohospodářská společnost a.s.; SMP CZ a. s.; Tomáš Malý