Background
Waiting...

Elektrárna Ledvice – nový zdroj 2018 Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod

Kolektor Hlávkův most

Hlavní město Praha – Hlávkův most přes Štvanici (Praha 1/Praha 7)

Podzemní kolektory můžeme označit za typickou ukázku „neviditelného“ přínosu inženýrů kvalitě života společnosti. Obzvláště ty pražské s délkou kolem 100 km, jež jsou vnímané jako pojem v celosvětovém měřítku. Páteřní inženýrské sítě na pravém a levém břehu Vltavy mezi lety 2016 až 2018 spojilo dílo Kolektor Hlávkův most. Právem se zařadí k učebnicovým příkladům řešení městské chytré infrastruktury, bez níž se neobejde žádná metropole budoucnosti. V rámci trasy dlouhé 530 metrů bylo autory navrženo a realizováno hned několik novinek, které z tohoto stavebního celku činí mimořádné a inspirativní dílo.

S výstavbou systému podzemních tunelů, jimiž jsou vedeny všechny klíčové sítě, se v Praze začalo kolem roku 1970. Za tu dobu se podařilo dokončit zhruba 100 km kolektorů a jejich počet soustavně roste. Do kolektoru pod Hlávkovým mostem, vedeného i pod ostrovem Štvanice, byly navrženy rozvody plynu, pitné vody, optické kabely, silnoproudé kabely nízkého i vysokého napětí a alternativně i potrubní pošty.

Skutečné unikum ale spočívalo v realizaci, která musela už v projektové fázi reagovat na geologické zlomy pod Vltavou. Celkově nestabilní souvrství ještě komplikovalo umístění v centru města. Bylo nutné zkoordinovat vedení s již existujícími inženýrskými sítěmi či napojení na ně a zohlednit skutečnosti i plány dalších provozovatelů. A rovněž se vypořádat s průsaky vody, které dosahovaly 5 až 15 litrů za vteřinu.

S ohledem na podmínky byly poprvé v historii pražských kolektorů využity například kontinuální betonáž tří šachet (tažení zavěšené plošiny s bedněním od spodu šachty nahoru za pomoci hydraulických pístů a táhel) či nasazení rakouské automatické bednicí formy pro definitivní železobetonové ostění hlavní kolektorové trasy.

Do ní byly po dokončení přeloženy některé trasy inženýrských sítí původně umístěné v tělesu Hlávkova mostu.

Na projektanty ze společnosti INGUTIS byly kladeny vysoké nároky už proto, že v daném období v Česku mnoho podobných podzemních rozsáhlých inženýrských staveb nevznikalo. O složitosti projektu vypovídá mimo jiné to, že od zahájení projektových prací po kolaudaci uběhlo 14 let. V průběhu musela být projektová dokumentace upravována s ohledem na vnější podmínky a třeba i měnící se legislativu a normy.

Podzemní stavba má až překvapivé vnitřní světlé rozměry. V příčném řezu tvaru obrácené podkovy dosahuje v průměru výšky 455 cm a šířky 300 cm, kde ukládané inženýrské sítě jsou umístěné na výložnících po stranách profilu. Prostupnost je dána dostatečnou kapacitou pro nové inženýrské sítě, jež bude možné instalovat v budoucnosti. Už nyní ale umožňuje pohyb po kolejové drážce a v jednom místě i pohyb adaptovaného jeřábu. Dílo je vybaveno rovněž výtahem pro dopravu osob i materiálu.

Kolektor Hlávkův most má projektovanou životnost 60–100 let. Díky vlastnímu systému čerpadel, vzduchotechniky a protipovodňových opatření odolá 500leté povodni. Obsahuje i autonomní protipožární systém, kdy rychlý operativní zásah složek IZS – a samozřejmě i průběžnou údržbu – umožňují čtyři šachty s výškou 26,6 – 35,5 metrů a protipožární příčky.

Systém pražských kolektorů je řízen a monitorován z centrálního dispečinku společnosti Kolektory Praha na Senovážném náměstí. Stav čerpadel, ventilátorů, otevírání dveří, osvětlení, aktuální teplotu, vlhkost, koncentraci plynů, pohyb osob a další faktory snímá více než 16 000 různých čidel.

Právě v Praze najdeme světově unikátní systém hloubených podzemních kolektorů. Kolektory se pod Prahou rozprostírají v délce devadesáti kilometrů. V podzemních prostorech jsou uloženy všechny životně důležité inženýrské sítě velkoměsta. Najdeme zde vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, energetické kabely i telefonní a optické kabely. Kolektory jsou postaveny z prefabrikovaných betonových dílců, které se ukládají do výkopu. Nespornou výhodou výstavby těchto prostor je jednoduchá údržba.

Chodby umožňují snadný přístup k zařízením, takže není třeba rozkopávat silnice a chodníky. Sníží se tím náklady a neomezuje se chod města. Eliminuje se také znečištění prachem a hlukem. Zařízení uložená v kolektorech zároveň mají delší životnost než ta v běžné kopané trase. Odhadovaná životnost je 80 let. To je výhodou jak pro provozovatele, tak pro obyvatele města, ale třeba i pro pražské památky. Síť kolektorů je na vysoké technické úrovni, proto do České republiky jezdí stavitelé z celého světa, aby se tady učili a sbírali zkušenosti pro vlastní projekty. Historicky první kolektor byl postaven a uveden do provozu v roce 1969, zatím poslední byl dokončen Kolektor Hlávkův most v roce 2018. Projekt byl a je financován pouze z prostředků hlavního města Prahy.

Zajímavosti

Do kolektorů lze umístit jakákoliv média, resp. inženýrské sítě. S ohledem na jejich charakter se kolektory rozlišují na dvě základní skupiny: II kategorie (primární) je určena pro napojování lokalit, tedy především páteřní sítě, III kategorie (sekundární) pro distribuci médií do konkrétních nemovitostí nebo veřejného prostoru. Sdružené trasy, mezi které patří i Kolektor Hlávkův most, mohou spojit obě kategorie.

Projektové práce na tomto typu stavebních děl se řídí tzv. kolektorovou normou ČSN P 73 7505 – Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí. Daný typ staveb má vždy vlastní požárněbezpečnostní řešení, kdy rozhodující je potenciální riziko uložených médií. Mimo jiných opatření musí z každého místa vést alespoň dvě únikové cesty.

Kolektor Hlávkův most tvoří čtyři šachty, tři ražené úseky a dvě technické komory. Ke kolektoru náleží hloubená odbočná větev sloužící k přivedení inženýrských sítí na Štvanici, strojovna vzduchotechniky před památkově chráněnou budovou restaurace zimního stadionu Štvanice a dva napojovací objekty na stávající kolektorové trasy RNLS (Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody) a SPHM (Severní předmostí Hlávkova mostu).

Složité a značně proměnlivé, a tudíž i krajně rizikové, geologické a hydrogeologické podmínky byly dány souběhem tří souvrství s různými stupni zvětrávání. Projektanti se museli vypořádat se souvrstvím letenským, vinickým kolem ostrova Štvanice a záhořanským na straně Těšnova. Přes tato souvrství, pod hladinou podzemní vody, dvakrát přes rozhraní geologických vrstev a tektonické poruchy i přes následky výstavby navigací a nábřežních zdí na obou stranách Vltavy, je veden i celý Kolektor Hlávkův most. Tyto vstupy byly určující pro společnost PUDIS, a. s., jež v roce 2006 provedla inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum s velmi přesným odhadem přítoku vody do chystaného díla 12,3 l s-1 (ovšem s rizikem havarijních přítoků až na šestinásobku deklarovaného objemu).

Mezi nároky ze strany zadavatele, provozovatele i stavebního dozoru patřilo přenesení vodního sloupce 35 m, jenž odpovídá hydrostatickému tlaku během povodně v roce 2002, a desetiletá záruční lhůta. Také proto byl už ve fázi návrhu do nejmenšího detailu řešen každý decimetr stavby a zohledňována všechna riziková kritéria. Výsledkem je mimo jiné tvarová optimalizace příčného řezu kolektoru i technických komor či využití zmíněných nových metod: kontinuální betonáže šachet a automatické bednicí ocelové konstrukce, jež byla vyrobena na míru rakouskou společností Östu-Stettin.

Realizace

Hlavní projektant
INGUTIS, spol. s r. o., Ing. Jaromír Zlámal (0000137, IG00); Ing. Václav Ráček, Ph.D. (0014197, IG00); Ing. Jiří Kolda (0012658, II00); Ing. Daniel Švec (0013742, II00, IV00); Ing. František Dvořák (0000931, IG00, IS00); Ing. Jan Sochůrek, Ph.D. (0001161, IM00)
Technický dozor stavebníka
ZAVOS, s. r. o.
Hlavní dodavatel
HOCHTIEF CZ a. s., Subterra a.s.
Stavbyvedoucí
Ing. Radek Kozubík (0012962, IG00)
Investor
Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic, Kolektory Praha, a. s.
Realizace
2016–2018
Náklady
558,85 mil. Kč bez DPH

Ocenění

  • Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
  • Cena ČKAIT v soutěži Stavba roku 2019
  • Cena inženýrské komory 2019

„Na prvních fázích projektu se podílely známé osobnosti pražské kolektorové sítě Ing. František Dvořák, Ing. Jan Sochůrek a Jiří Středa. Vedle nich je třeba jmenovat desítky dalších profesionálů, včetně zástupců dodavatelských firem, bez nichž by byla realizace takto rozsáhlého a stavebně-technologicky náročného díla prakticky nemožná. Tím, že se 90 % prací odehrává pod zemí, jsou nečekané okolnosti a překážky spíše pravidlem než výjimkou. Tím spíše náleží všem, kteří se na Kolektoru Hlávkův most podíleli, uznalé poděkování. Už proto, že se podařilo ověřit nové postupy a do té doby nepoužité technologie.“ Ing. Daniel Švec a.i., jednatel projektové a poradenské společnosti INGUTIS, spol. s r. o.

Foto: HOCHTIEF CZ a. s.