Background
Waiting...

Ejpovický tunel, modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň 2019 Rekonstrukce železničního mostu Pňovany – Bezdružice

Rekonstrukce a rozšíření historické budovy Národního muzea

Hlavní město Praha – Václavské náměstí 68, Praha 1

Dosud nejkomplikovanější a nejsložitější rekonstrukce z pohledu památkové péče. Novorenesanční budova Národního muzea, která je jednou z prvních národních kulturních památek v ČR a zároveň ikonou Pražské památkové rezervace (UNESCO), prošla kvůli svému havarijnímu stavu generální proměnou. I s ohledem na rozsah a kulturní hodnotu budovy a její výzdoby a zařízení byla 42 měsíců trvající renovace bedlivě sledována odborníky i médii. Výsledek, který obnášel i řadu specifických restaurátorských zásahů, je zcela přesvědčivý a návodný pro obnovu dalších památkově chráněných staveb. Rekonstruovaná budova navíc vyhovuje požadavkům na moderní muzeální provoz v 21. století.

Po revitalizaci Národního muzea volali odborníci už ve 20. století. Situace došla dokonce tak daleko, že v roce 2006, kdy vláda ČR vyčlenila na rekonstrukci potřebné prostředky, reálně hrozilo uzavření budovy z bezpečnostních důvodů. Přesto trvalo dalších devět let, než se podařilo schválit stavební plán a muzeum i s přilehlým okolím předat hlavnímu dodavateli rekonstrukce. Z výběrového řízení vzešlo vítězně sdružení společností Metrostav, Průmstav a IMOS Brno.

Tým projektantů a architektů měl kromě rozsáhlých požadavků na záchranu celé kulturní památky vyřešit i řadu dalších zadání. Ta souvisela s konverzí muzea a jeho okolí na moderní, otevřený a technologicky plně vybavený výstavní (i společenský) prostor. Došlo k rozšíření užitné plochy (výstavní, expoziční i provozní): vyhloubením podzemních prostor a zastřešením dvoran se jen výstavní část zvětšila o třetinu. Vznikl rovněž salónek v hlavní věži muzea, která je mimochodem vyšší než Petřínská rozhledna, a především byla vybudována podzemní chodba pod Vinohradskou třídou propojující historickou a novou budovu Národního muzea.

„Obezřetnost a odpovědný přístup se promítly do změn a úprav v průběhu stavby. Kvůli odhalenému zvětralému podloží pod částí budovy muselo dojít k volbě jiného způsobu podchycení budovy i spojovací chodby. Změnil se způsob injektáže, délka mikropilot zabetonovaných do základových prahů i založení hlubinně namísto na základovou desku.“ Jan Kučera, ředitel výstavby Metrostav a.s.

Hlavní pozornost však byla upřena na rozsáhlé rekonstrukční a restaurační práce, včetně klíčové části muzea – ústředního Pantheonu. Zadáním bylo autentické a bezchybné vyzdvižení historické hodnoty budovy s množstvím filigránských detailů. Žádná z konstrukčních a především technologických inovací nesměla konkurovat 130 let staré vizuální vrstvě budovy nebo ji dokonce zastínit. Proto byli do projektových příprav i samotné výstavby od první chvíle zapojeni také zástupci Národního památkového úřadu. Přesto obnovu budovy nakonec symbolizuje možná nejviditelnější úprava: původní tmavý odstín fasády rozzářila čištěním a patinací okrová barva pískovce.

„Obnova opláštění muzea patřila k těm náročnějším etapám. Detailní průzkum ukázal, že například okna, hlavice sloupců či basreliéfy jsou v daleko horším stavu, než odhalila pasportizace po roce 2006. Část prvků tedy musela být repasována přímo in situ, další byly sejmuty a rekonstruovány mimo budovy, jiné bylo nutné zcela nahradit dokonalými replikami. Skryté nástrahy čekaly realizátory také uvnitř budovy, když byly odhaleny defekty u některých stropních maleb a dalších uměleckých děl. Mimochodem – jen stropních maleb bylo restaurováno více než 17 000 m²!“ Ing. Ivo Woleský, stavbyvedoucí

I přes předpokládané komplikace (delší výběrové řízení dodavatele nebo úpravy projektové dokumentace) dostála rozsáhlá a komplexní rekonstrukce vymezenému rozpočtu i termínům. Ale především svou kvalitou překonala očekávaní, což od 28. října 2018 každoročně oceňují desítky tisíc návštěvníků. Výsledek pozitivně rezonuje také v mezinárodních odborných kruzích – nevyjímaje experty na památkovou péči.

Výjimečnost stavby

První celková rekonstrukce budovy nejvyššího národního významu po více než 120 letech. Ohromné množství uměleckých obrazů, soch a dekorativních prvků v interiéru i exteriéru, které je nutné citlivě a pečlivě zrekonstruovat. V budově rovněž probíhá instalace rozvodů nových technologií, které umožní nové způsoby prezentace exponátů nebo pomohou snížit náklady na provoz a budova tak bude šetrnější k životnímu prostředí. Nově byla vybudována podzemní chodba propojující historickou a novou budovu Národního muzea, která umožní návštěvníkům procházet mezi nimi "suchou nohou" a zároveň rozšíří plochu expozic.

Zajímavosti

 • Provolání o založení Národního muzea se uskutečnilo již roku 1818, vybudovat skutečně důstojné a reprezentativní sídlo se podařilo teprve na konci 19 století. Podle projektů Josefa Schulze byl až v letech 1885–1891 za částku přibližně dvou milionů zlatých vystavěn na náklady českého sněmu jedinečný palác, který se stal dominantou Václavského náměstí a jednou z největších a nejvýznamnějších staveb v Praze. Expozice muzea se pak budovaly mnoho dalších let
 • Od svého postavení nebyla budova více jak 120 let významněji opravována, naopak stále více chátrala a poškodily ji též dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. V roce 2011 musela být z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřena. Rekonstrukce byla zahájena v dubnu 2015 a dílo zkolaudováno zkraje října 2018 pro zkušební provoz
 • Restaurováno muselo být 495 velkorozměrných oken, 233 dveří, rozvedeno 1300 km nových kabelů, vybudováno 6 nových výtahů pro přepravu osob a 6 nákladních výtahů
 • Do února 2019 byly dokončovány interiéry některých výstavních sálů, povrchy obou zastřešených dvoran a provedeny provozní zkoušky technologií. Většina stálých expozic byla pro návštěvníky otevřena na podzim roku 2019
 • Vzhledem ke složitosti a značnému rozsahu zakázky bylo nutno už v rané fázi stavbu rozdělit do logických celků, které tvořilo přes sto objektů a podobjektů. Související části (např. fasády a střechy, suterény, nadzemní podlaží či exteriéry) vedli jednotliví stavbyvedoucí ze sdružení M-P-I Národní muzeum

Rozsah rekonstrukce

Cílem rekonstrukce historické budovy Národního muzea (Národní kulturní památky) je obnovit v plném rozsahu její původní funkci a zároveň v rámci současných historických prostorů zlepšit její využití a stavebně technické vybavení a lokálními novými prostorovými intervencemi rozšířit užitkovou hodnotu vnitřních prostor, jak výstavních a expozičních, tak i provozních. Nově navrhované úpravy jsou prováděny plně v souladu s uživatelským zadáním při respektování doporučení stavebně historického průzkumu a zahrnují následující rozsah:

 • zastřešení obou dvorů v úrovni těsně nad korunní římsou ve tvaru sedlové celoprosklené střechy s oboustrannou valbou s hřebenem nepřesahujícím úroveň hřebenů současných střech. S touto úpravou souvisí obnova původního sklonu střech a střešních krytin a doplnění speciálních technologií (jevištní tahy, motorické přístupové lávky atd..)
 • zpřístupnění kupole hlavní věže se zřízením vyhlídkového salonku na nově zbudované skleněné podlaze nad kupolí pantheonu
 • prohloubení východního dvora o dvě podzemní úrovně s využitím pro expoziční funkce propojující nově zbudovanou spojovací chodbu pod ulicí Vinohradská s výstavními prostory historické budovy
 • přestropení východního dvora v úrovni zvýšeného přízemí pro nový objem obslužně parkovacích garáží s využitím nové plochy stropu jako společenské dvorany s kavárnou propojené v úrovni přízemí na historický vstupní vestibul a schodišťovou halu s možností provozování často obměňovaných výstav nebo společenských akcí (např. vernisáže, apod.)

Dispoziční úpravy v úrovni stávajícího 1.suterénu spočívající ve zřízení nového vestibulu s přímou vazbou na obě původní schodišťová ramena směřující do hlavního vestibulu na úrovni zvýšeného přízemí, rozšíření depozitářů knihovny a zřízení nových studijních depozitářů, vybudování nového provozního zázemí jako jsou velín ostrahy, režie, šatny zaměstnanců a kustodů, zázemí úklidu apod. a zřízení technického zázemí jako jsou strojovny vzduchotechniky, strojoven pro stabilní hasicí zařízení, apod. Součástí stavby jsou menší stavební objekty jako například obnova historických vlajkových stožárů, obnova historického oplocení, sanace kašny a nástupní rampy, přeložky a přípojky inženýrských sítí.

Národní muzeum v číslech

Celkový obestavěný prostor
266 675 m³
Hrubá podlažní plocha
26 740m²
Zastavěná plocha (bez plochy dvorů)
6055 m²
Délka budovy
103,22 m
Šířka budovy
74,1 m
Výška budovy (o 5 více než Petřínská rozhledna)
69,15 m
Počet schodů od paty fontány do lucerny hlavní věže
338
Počet dveří
368
Počet oken
562
Počet místností
235
Počet výstavních sálů
39 (7 000 m²)
Množství vody, které denně proteče fontánou
120 m³
Hmotnost kostry velryby
4 000 kg
Délka nových kabelů
1 300 km

Cíle rekonstrukce

 • prodloužit životnost památky pro další generace
 • obnovit v plném rozsahu původní funkci
 • zlepšit její využití a stavebně-technické vybavení
 • rozšířit užitkové hodnoty vnitřních prostor (dvorany, SCH)

Realizace

Hlavní projektant
VPÚ DECO PRAHA a.s., hlavní architekt: Ing. arch. Zdeněk Žilka (AA 00893); hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Pospíšil (0000236, IP00); zástupce HIP: Ing. Milan Kubeš (0000603, IP00)
Projektový tým
SUDOP PRAHA a.s., Ing. Michal Gramblička (0001556, IG00); odpovědný projektant; Ing. Miroslav Marek, statik
Hlavní dodavatel
Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s. – 50 %, PRŮMSTAV, a.s. – 30 %, IMOS Brno, a.s. – 20 %), Jan Kučera (0011936, TP00), ředitel výstavby Metrostav a.s.
Stavbyvedoucí
Ing. Ivo Woleský (0007951, IP00); Ing. David Čech (0012026, IP00), stavbyvedoucí Metrostav a.s.
Investor
Národní muzeum (hl. město Praha bylo investorem okolí historické budovy Národního muzea)
Realizace
2015–2019
Náklady
1,3 mld. Kč bez DPH

Ocenění

 • Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
 • Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2019

„V průběhu rekonstrukce došlo i ke kompletní výměně technického zařízení budovy s novou kotelnou a rozvody vzduchotechniky. Vzhledem k omezenému prostoru pro zařízení stavby, kdy hlavní jeřáb s výškou 82 m a délkou ramene 70 m byl se zajištěním mikropilotami umístěn přímo ve dvoraně muzea, musely být suť a další odpad vyváženy ručně. Celkem šlo o 20 000 tun materiálu.“ Ing. David Čech, stavbyvedoucí

„Jako zásadní se ukázala nová detailní pasportizace celého objektu. Během projektových příprav i realizace se v týmu sešli skutečně špičkoví odborníci. Rád bych za všechny jmenoval kolegyni Ing. arch. Irenu Klingorovou, RNDr. Milenu Nečáskovou z restaurátorské umělecké společnosti Brandl nebo kolegy ze střediska tunelů SUDOP PRAHA a.s., a Neměc Polák, spol. s r. o., kteří se podíleli na projektových pracích spojovací chodby, respektive podchycení historické budovy a statice.“ Ing. arch. Zdeněk Žilka, hlavní architekt stavby, VPÚ DECO PRAHA a.s.

„Rekonstrukce historické budovy byla navržena a provedena jako pietní památková obnova s minimalizovanými novodobými zásahy. Pouze nejvíce poškozené prvky byly nahrazeny replikami. Součástí projektu je i nová podzemní spojovací chodba mezi budovami Národního muzea a bývalým Federálním shromážděním, která vede pod komunikací Vinohradské třídy. Zajímavým a náročným úkolem bylo například zpřístupnění kupole hlavní věže se zřízením vyhlídkového salonku na nové skleněné podlaze nad kupolí pantheonu nebo prohloubení východního dvora o dvě podlaží, které jsou nyní využívány pro výstavy a jsou napojeny na spojovací chodbu.“ Ing. Vladimír Pospíšil, hlavní inženýr projektu z VPÚ DECO Praha.

Foto: Metrostav a.s., Tomáš Malý