Background prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.

„Nedat se zastrašit.“

Mohl byste ve světle Vašeho odborného zaměření rozvést vybrané motto? Před zhruba deseti lety jste podzemní stavitelství a geotechniku označil za soustavné dobrodružství…

Geotechnické disciplíny pracují se zemním a horninovým prostředím, jehož vlastnosti a chování nejsou tak vyhraněné jako např. u oceli či betonu. Značná rozmanitost se obvykle vyskytne u stavenišť velkého rozsahu, kdy je nutno i v průběhu vlastní výstavby s rozvahou a správně reagovat na podmínky, které návrh nepředpokládal. Výrazná rizika jsou spojena zejména s ražbou liniových podzemních staveb, u nichž ve většině případů nelze podrobnou skladbu a chování horninového prostředí předem určit, a to ani zevrubným a doplňujícím geotechnickým průzkumem. Pokud v některých neočekávaných podmínkách hrozí nestabilita na čelbě tunelu, je nutno na základě znalostí a zkušeností provést opatření, která zajistí bezpečnost další ražby. A to je svým způsobem dobrodružství, protože ne vždy se to podaří.

Možná trochu překvapivá otázka: Jak se pro Vás liší projektování železničního a silničního tunelu? Anebo je podstatnější geologické podloží, ve kterém se bude stavba realizovat?

Moderní železniční tunely jsou často dvoukolejné, zatímco u tunelů silničních a dálničních se z bezpečnostních důvodů obvykle preferují dvě jednosměrné tunelové trouby. V projektových detailech a ve vybavení se železniční a silniční tunely nepochybně liší, v projektování a realizaci vlastní ražby však u tunelů srovnatelných parametrů nejsou rozdíly. Geologické podmínky jsou pro návrh ražby zásadní určující podmínkou.

Tunely Valík, Mrázovka, Hřebeč, Votický tunel, Ejpovický tunel, pražské metro, Královopolský tunel v Brně… Prakticky každá realizace, na níž jste se podílel, se musela ve fázi projektování vypořádat s nečekanými potížemi, obvykle na úrovni rizikové skladby hornin. Je toto ve Vašem oboru pravidlem, nebo výjimkou?

Zastižení neočekávaných geologických podmínek, a z něj plynoucí možná rizika vlastního provádění, to jsou úkazy při výstavbě tunelů velmi časté. Zejména u ražených tunelů mohou v nekvalitních partiích horninového masivu vzniknout stabilitní problémy na čelbě, nicméně jistá rizika se vyskytují i u tunelů hloubených.

V 60. letech, kdy jste s navrhováním podzemních konstrukcí začínal, jste kombinovali statické výpočty s polygonální metodou. Jak je tomu nyní?

Polygonální metoda byla výborně použitelná pro návrh tunelového ostění, horninové prostředí však nahrazovaly pouze winklerovské pružiny charakterizované modulem reakce prostředí. Dnes jsou k dispozici numerická řešení, převážně na bázi metody konečných prvků, která umožňují získat nejen všechny potřebné parametry pro návrh tunelového ostění, ale poskytují také údaje o deformacích a napjatosti v horninovém masivu ovlivněném ražbou.

Na Fakultě stavební ČVUT působíte přes 50 let. A to v kombinaci s působením v soukromém sektoru. Narážíte v praxi na své absolventy? A kolik expertů Vašeho typu se podílí na složitých záměrech, jako je třeba nyní linka D pražského metra?

Setkání se stavebními inženýry, mými bývalými studenty, je v praxi velmi časté a vždycky mě potěší, že se často ke mně hlásí sami, protože je po mnoha letech již ani hned nepoznávám. Pouze v tunelářské profesi jsou mi všichni absolventi známí a blízcí, protože se s nimi setkávám při projektování i realizaci často. Navíc mě velmi těší, že se z nich vesměs stali schopní a úspěšní pracovníci. Na průzkumu a výstavbě linky D metra se podílí velké množství skvělých odborníků a mezi nimi je celá řada mých bývalých studentů, a to jak mladších, tak i současných padesátníků.

Mohl byste se ohlédnout za uplynulými 30 lety ve stavebnictví? Případně jak vidíte další vývoj českého stavebnictví, zejména Vašeho oboru?

V uplynulých třiceti letech zaznamenaly praktické geotechnické disciplíny – zakládání staveb a podzemní stavby – nebývalý rozmach, ovlivněný i rozšířením dříve špatně dostupných západních technologií. V podzemním stavitelství navázalo pražské metro na původní úseky prodloužením všech tří linek, v současné době i výstavbou nové linky D. Výrazné oživení nastalo ve výstavbě silničních a dálničních tunelů, bylo realizováno 15 tunelů v celkové délce cca 23 km. V posledních letech nastal jistý útlum, oživení přichází s výstavbou tunelů na dálnicích D3, D11 a D35. Na železniční síti ke 138 starším tunelům přibylo při modernizaci železničních koridorů dalších 17 tunelů s celkovou délkou cca 21 km a další 2 se připravují na IV. železničním koridoru. K rozsáhlé výstavbě železničních tunelů dojde v rámci výstavby tratí rychlého spojení (vysokorychlostních železnic), v níž za ostatní Evropou dosud značně zaostáváme.

Čím byste motivoval ke studiu stavebních či technických oborů mladou generaci? Když jste na podobnou otázku odpovídal v roce 2013, zmiňoval jste rovněž společenskou prospěšnost těchto oborů, změnila se situace…?

To je velmi obtížná otázka ke smysluplnému zodpovězení. Zájemci o vysokoškolské studium mají v současné době velkou možnost výběru a klasické stavbařské obory, s výjimkou pozemního stavitelství a architektury, nepatří k těm nejatraktivnějším. Poukazovat jen na nutnost modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury se nejeví jako dostatečný stimul. Rozhodujícím faktorem může být, vedle vyhraněného osobního zájmu, zřejmě jen skutečná intenzifikace výstavby, která nabídne řadu možností odborného uplatnění s přitažlivým a vzhledem k obtížnosti této práce i zaslouženým finančním oceněním.

Fotogalerie

 • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Slavnostní večer 20. října 2022 v sále pražské HAMU
 • Tunel Ejpovice na III. železničním koridoru ČD
 • Tunel Ejpovice na III. železničním koridoru ČD

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 0000035
Obor
Geotechnika
Narozen
⁕ 13. června 1939, Praha

Vzdělání

 • Fakulta inženýrského stavitelství ČVUT, Geotechnika

Zaměstnání/praxe

Po studiu začal působit v roce 1962 jako pedagogický asistent na FSv ČVUT a od roku 1965 jako odborný asistent. Od roku 1964 pracoval postupně v Hornickém ústavu ČSAV, ve firmě Kámen Praha a v Instavu Praha. Od roku 1976 působí jako pedagog na FSv ČVUT v Praze na Katedře geotechniky (od 1976 docent, od 1988 profesor). Od roku 2021 je emeritním profesorem na ČVUT.

Je soudním znalcem v oboru Stavebnictví, specializace Zakládání staveb a podzemní stavby, dále pak čestným členem ČKAIT a čestným členem předsednictva České tunelářské asociace (CzTA), součásti International Tunnelling Association (nositel pamětní medaile CzTA ITA-AITES).

Je také předsedou autorizační zkušební komise ČKAIT pro obor Geotechnika a členem komise ČBÚ pro jmenování báňských znalců.

Výzkumná a profesní činnost

Mezi jeho výzkumné a profesionální zájmy patří opěrné konstrukce, kotvené konstrukce v zeminách i horninách, podzemní stavby zasypávané i ražené, komunální podzemní stavby (kolektory, stoky), sanační práce v podzemí, sanace skalních svahů, spolehlivost a statické výpočty základových a podzemních konstrukcí a další.

Publikační činnost

Je autorem přes 250 přednášek a článků z problematiky zakládání staveb a podzemních staveb, spoluautorem jedné knižní publikace ze zakládání staveb, tří knižních publikací z podzemních staveb, autorem a spoluautorem 13 vysokoškolských skript.

Zpracoval cca 150 znaleckých posudků a přes 250 odborných expertiz pro investorské, projektové a dodavatelské organizace v ČR.

Vybrané realizace

 • Tunel Hřebeč u Svitav (expert investora) (1995–1997)
 • Podzemní zásobník plynu Příbram-Háje (expert investora) (1999–2005)
 • Tunel Mrázovka v Praze (člen technické rady dodavatelského sdružení) (1999–2005)
 • Tunel Valík na dálnici D5 (expert investora) (2003–2006)
 • Tunel Blanka na Městském okruhu v Praze (člen Rady monitoringu) (2007–2013)
 • Tunel Dobrovského v Brně (člen Technické rady Subterry a.s.) (2007–2011)
 • Železniční tunely Votice-Benešov (člen Technické rady Subterry a.s.) (2009–2011)
 • Prodloužení trasy A pražského metra (člen Rady monitoringu) (2010–2013)
 • Tunel Ejpovice na III. železničním koridoru ČD (člen Rady monitoringu) (2014–2018)
 • Geotechnický průzkum na trase I. D1 pražského metra (člen Rady monitoringu –arbitr) (2019–2021)
 • Ražba trasy I. D1 pražského metra (člen Rady monitoringu – arbitr) (2022–dosud)