Background Ing. Vladimír Pešička

Ing. Vladimír Pešička

„Při projektování jaderné elektrárny se vše musí podřídit dodržení jaderné bezpečnosti. Vše musí být řádně projednáno a projektové řešení ověřeno.“

Mohl byste rozvinout vybrané motto v kontextu Vaší specializace?

Motto vychází z prací, které jsem dělal, koordinoval a řídil. Převážná část souvisela s dokumentací, jež se předkládala dozoru nad jadernou bezpečností (ČSKAE, později SÚJB – pozn. red.) pro povolovací řízení. Ta zahrnovala zpracovávání Zadávacích bezpečnostních zpráv k územnímu řízení, včetně Zadávacího programu zajištění jakosti. Dále šlo o dokumentaci ke stavebnímu povolení, což je Předběžná bezpečnostní zpráva a Program zajištění jakosti včetně Seznamu Vybraného zařízení. Rovněž jsme spolupracovali na zpracování Předprovozní bezpečnostní zprávy pro povolení provozu jaderné elektrárny (JE) a aktualizace bezpečnostních zpráv během provozu JE.

Mezi jadernými inženýry údajně existuje mírná rivalita mezi týmy operátorů v Dukovanech a Temelíně. Vy jste ale pracoval na obou místech, takže projektantů se řevnivost netýká?

Kolektivu projektantů se to netýká, neboť dokumentaci pro Dukovany a Temelín zpracovával stejný kolektiv. Na naší spolupráci s pracovníky Dukovan a Temelínu to nebylo znát. Vztahy byly velmi korektní a profesionální. Oba kolektivy, jak na straně naší projektové společnosti EGP, tak ČEZu, se snažily o nejlepší technická řešení.

Nejvíce času jste strávil v Temelíně. Co obnášela Vaše práce?

Pro JE Temelín a Sklad vyhořelého jaderného paliva jsem zpracovával projektovou dokumentaci Laboratoře defektoskopie a diagnostiky, seznamy Vybraného zařízení podle výnosu ČSKAE č. 5, později vyhlášky SÚJB č. 214, Zadávací program zajištění jakosti a Program zajištění jakosti. Zároveň jsem koordinoval zpracování všech stupňů Bezpečnostních zpráv včetně jejich projednávání s investorem a následně se státním dozorem. Spadalo do toho i Zpracování a koordinace podkladů pro EIA – vliv na životní prostředí.

Později jsem práce pro Temelín řídil a technicky koordinoval veškeré práce zajišťované v EGP. Pro tento účel jsme v EGP zavedli Technickou radu zakázky (TRZ), jejímž účelem byla koordinace všech profesí a řízení prací tak, aby byly technicky správně a odevzdány v požadovaných termínech. Na stavbě jsme měli autorský dozor projektanta (AD). Investor na stavbě zřídil Řídicí skupinu projektů (ŘSP). V této skupině byli zástupci investora, tedy ČEZ, generálního projektanta – EGP, generálního dodavatele technologické části, jímž byla Škoda Praha, a generálního dodavatele stavební části – společnosti Hochtief. Pracoval jsem v této skupině, která měla jednání každý týden, za generálního projektanta.

Jsou jaderné elektrárny bezpečné? Neohrožuje je například dlouhodobý nedostatek vody potřebné pro jejich chlazení, což musejí řešit třeba ve Francii?

Ano, jsou bezpečné. JE, které jsou u nás v Dukovanech a Temelíně, mají vodovodní reaktory a ty mají pasivní bezpečnost a jejich bezpečnostní systémy jsou řešeny 3krát 100%. V daných lokalitách jsou postaveny bloky o takovém výkonu, aby pro chlazení byl dostatek vody a nemělo to negativní dopad na životní prostředí. Při návrhu se vycházelo z prognóz vodohospodářů. Pokud by nastal dlouhodobý nedostatek vody, musel by se snižovat výkon nebo by bylo třeba hledat jiné účinnější chlazení.

Vy jste od počátku věděl, že chcete působit v oblasti navrhování jaderných zařízení? A nakolik bylo náročné získat další atestace? Vzhledem k dynamice rozvoje technologií jste se nesporně zavázal k nekončícímu celoživotnímu vzdělávání…

Ne, nevěděl. Náhodně jsem nastoupil do EGP. Práce tam byla velmi rozmanitá a k tomu tam byl velmi dobrý kolektiv pracovníků. Takže jsem zůstal a stalo se z toho zaměstnání na celý profesní život. Po celou dobu profesní kariéry jsem se zúčastňoval různých školení, a to jak interních, tak externích, ve školicím středisku energetiky. Jezdil jsem rovněž na odborné konference v daném oboru.

Mohl byste se ohlédnout za uplynulými 30 lety ve stavebnictví ve Vašem oboru, případně jak vidíte další vývoj českého stavebnictví, zejména v odvětví jaderné energetiky?

Asi do roku 2000 byla jaderná energetika v Československu a později i v České republice na velmi vysoké úrovni. Vyráběly se zde komponenty do primární i do sekundární části. Kvalita zařízení byla špičková. Rovněž byl zapojen i výzkum a vědecká sféra. Vysoké školy vychovávaly dostatek studentů, kteří nastupovali do energetiky. Po roce 2000 se od jaderné energetiky ustupovalo a až v současné době se znovu začíná rozjíždět výstavba nových JE.

Podle mého názoru se hlavní zařízení primární části bude dovážet. Na ostatních částech se bude podílet český průmysl. Stavební část bude zajišťována českými organizacemi.

Jak byste motivoval ke studiu stavebních či technických oborů mladou generaci? Zvláště další rozvoj jaderné energetiky je na počtu absolventů přímo závislý…

Touto otázkou jsem se nikdy nezabýval, neboť v mé době to nebylo zapotřebí. Zde musí sehrát hlavní roli ČEZ, vysoké školy a média.

Fotogalerie

  • Předání ceny na slavnostním večeru 20. října 2022 v sále pražské HAMU
  • Slavnostní večer 20. října 2022 v sále pražské HAMU
  • Jaderná elektrárna Dukovany, včetně rozšíření skladu použitého jaderného paliva (1971–2011)
  • Jaderná elektrárna Temelín, včetně skladu použitého jaderného paliva (1980–2011)

Více o osobnosti

Autorizace
ČKAIT 0000852
Obor
Technika prostředí staveb – zařízení staveb
Narozen
⁕ 10. května 1946

Vzdělání

Fakulta strojní ČVUT

Zaměstnání/praxe

Po studiu nastoupil do Energoprojektu Praha jako projektant a pracoval tam až do roku 2002, v posledních letech jako ředitel divize jaderné energetiky (1971–1984: projektant, vedoucí projektant; 1984–1996: vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti, vedoucí jaderného střediska; 1996–2002: ředitel divize jaderné energetiky). Od tohoto roku (2002) působil v Ústavu jaderného výzkumu Řež divize EGP jako manažer a výkonný ředitel pro jadernou energetiku. Byl členem České i Slovenské komory inženýrů a členem Technické komise pro akreditaci inspekčních orgánů. Spolupodílel se na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a vykonávání funkce generálního projektanta na stavbě: výkon trvalého autorského dozoru, činnosti v rámci změnových řízení, koordinace a soulad prováděcích projektů technologických (PPt) s dokumentací pro povolení stavby (ÚP) a s prováděcím projektem stavebním (PPs), technická podpora při spouštění a při provozu. Později tyto práce technicky řídil, koordinoval, projednával dokumentaci s investorem a se státními orgány.

Vybrané realizace

  • Jaderná elektrárna A1 Jaslovské Bohunice (řešení průniku oleje do plynového okruhu chlazení primárního okruhu, práce na likvidaci radioaktivních odpadů z havarované JE)
  • Jaderná elektrárna V1 a V2 Jaslovské Bohunice (1971–1985, řešení technické vody důležité, dieselgenerátorové stanice, výpočty hydraulického vodního rázu v potrubí chladicí vody, výkon autorského dozoru projektanta)
  • Jaderná elektrárna Mochovce (1978–2002, zpracování dokumentace laboratoře defektoskopie, zpracování „seznamu Vybraných zařízení“, zpracování dílčích částí bezpečnostních zpráv, řízení projektů radiační kontroly a radiační ochrany, provozních režimů bloků JE)
  • Jaderná elektrárna Dukovany, včetně rozšíření skladu použitého jaderného paliva (1971–2011, spolupodílení na zpracování základního projektu, technické řízení prací při projektování přijatých změn, např. záměna měření a regulace, záměna radiační kontroly, zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro rozšíření skladu použitého jaderného paliva)
  • Jaderná elektrárna Temelín, včetně skladu použitého jaderného paliva (1980–2011, spolupodílení na zpracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, řízení a koordinace prací při zpracovávání projektové dokumentace přijatých změn: záměna automatizovaného systému řízení technologického procesu, záměna radiační kontroly, záměna jaderného paliva, řešení diagnostiky primárního okruhu, minimalizace radioaktivních odpadů apod., projektová dokumentace a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na sklad pro použité jaderné palivo)